مدیر فروش سنگ پلاک و پله :  09123229213
مدیرفروش سنگ اسلب :  09131312082